Charakterystyka 13 DSH "Szare Cienie"


1. Opis drużyny

13 DSH "Szare Cienie" Powstała w marcu 2012r.

 

2. Władze drużyny

Rada Drużyny w skład której wchodzą przyboczni i zastępowi oraz drużynowy.

Wszelkie ustalenia dotyczące ważniejszych działań podejmowanych przez drużynę podejmowane są za wiedzą Rady Drużyny.

Drużynowy to najwyższa władza drużyny

Przyboczny pełni funkcje pomocniczą w drużynie. W hierarchii drużyny znajduje się pod drużynowym, może podejmować dowolne decyzje dotyczące bieżących działań drużyny.

Zastępowy dowodzi zastępem, czyli jednostką mniejszej grupy składających się z szeregowców.

Skarbnik drużyny pełni funkcje pomocnicze w drużynie. W hierarchii drużyny znajduje się na równi z przybocznym, jednak z ograniczeniem prawa do wydawania rozkazów tylko w sprawach finansowych.

Kronikarz drużyny pełni funkcje pomocnicze w drużynie. W hierarchii drużyny znajduje się na równi z przybocznym, jednak z ograniczeniem prawa do wydawania rozkazów tylko w sprawach kroniki drużyny.

Grajek drużyny pełni funkcje pomocnicze w drużynie. W hierarchii drużyny znajduje się na równi z przybocznym, jednak z ograniczeniem prawa do wydawania rozkazów tylko w sprawach muzycznych.

 

 

3. Droga służbowa

Szeregowy członek drużyny ma obowiązek przynależeć do zastępu.

Każdy szeregowy członek drużyny odpowiada przed swoim zastępowym za działania przez siebie podejmowane. Ma prawo w każdej sytuacji liczyć na pomoc swojego zastępowego. Dowolny problem napotkany przez szeregowego powinien zostać zgłoszony zastępowemu.
Grajek podczas każdej imprezy na której znajduje się drużyna powinien mieć przygotowaną listę piosenek, które można zaśpiewać bez względu na okoliczności.
a) Zawsze i wszędzie ma mieć gitarę
b) Jest odpowiedzialny za przebieg śpiewogrania.
c) Gdy grajek jest nieobecny musi sobie na ten czas znaleźć zastępstwo.

Skarbnik Odpowiada za sprawy finansowe drużyny. Zapisuje każdy zakupione przedmioty na rzecz drużyny oraz raz na trzy miesiące pobiera składkę członkowską w kwocie 12zł (4zł/miesiąc) od członków całej drużyny.

a) Prowadzi dokumentację finansową (listę płac składek, listę wydatków).

b) Jest odpowiedzialny za zbieranie składek członkowskich i wpłaceniu ich na konto hufca oraz zbieranie pieniędzy na różne przedsięwzięcia, wyjazdy.
c) Składanie sprawozdań z działalności finansowej drużyny na spotkaniach R.D.
d) Gdy skarbnik jest nieobecny musi sobie na ten czas znaleźć zastępstwo.

Kronikarz po każdej imprezie na którym znajdował się drużyna czy też zastęp ma na zadanie sporządzić krótki opis tego wydarzenia lub zlecić komuś aby to zrobił

a) Systematycznie pisuje wydarzenia w kronikę elektroniczną

b) Opiekuje się wpisową kroniką drużyny. 

Zastępowy odpowiada przed drużynowym i przybocznymi. Za niewłaściwe zachowanie się członków zastępu odpowiada zastępowy. W wypadku problemu (pytania), z którym zastępowy nie może sobie poradzić sprawę należy zgłosić drużynowemu lub przybocznym. Zastępowy może w każdej sytuacji liczyć na pomoc dowolnych członków Rady Drużyny. Zastępowy kieruje wyłącznie swoim zastępem, nie przysługuje mu prawo wydawania poleceń osobom spoza niego. Zastępowy odpowiada za rozwój harcerzy ze swojego zastępu. Kontrolę ich prób, motywowanie do dalszego rozwoju.

a) Reprezentują swój zastęp.

b) Kierują pracą zastępu.

c) Dbają o przebieg realizowanych projektów starszoharcerskich.

d) Odpowiadają przed drużynowym za efekty wychowawcze zastępów.

e) Prowadzą dokumentację pracy zastępów (zeszyt zastępu, konspekty, listę obecności). 

Przyboczni stanowią prawą rękę drużynowego. Mogą wydawać polecenia dowolnym członkom drużyny pod warunkiem, że polecenia te są spójne z bieżącymi działaniami drużyny.

a) Zaliczają próby na stopienie i sprawności.

b) Powoływani przez drużynowego.

c) Sprawdzają obecność na zbiórkach.

d) Pilnują terminowości wykonywania projektów starszoharcerskich.

e) Prowadzą zbiórki drużyny.

f) Pomagają zastępowym w przygotowywaniu zbiórek i kontroluje je.

g) Pełnią najwyższa władzę w drużynie podczas nieobecności drużynowego.

h) Dbają o dobra atmosferę w drużynie.

i) Są do specjalnych pouczeń drużynowego.

Drużynowy

a) Ponosi odpowiedzialność za decyzje podjęte przez R.D.

b) Reprezentuje drużynę.

c) Prowadzi książkę pracy drużyny.

d) Rozlicza funkcyjnych drużyny z wykonywanych zadań.

e) Odpowiada za efekty wychowawcze w drużynie.

f) Przewodniczy Radzie Drużyny.

g) Kieruje praca drużyny w oparciu o R.D.

h) Dba o dyscyplinę i musztrę drużyny.

i) Powinien być instruktorem ZHP lub mieć co najmniej stopień Ćwika/Samarytanki.

j) Ustępujący drużynowy ma prawo mianować swojego następcę.

k) Zalicza próby na stopienie i sprawności.


4. Oznaczenia i symbolika drużyny

Barwy drużyny to fioletowy i czarny. Barwy znajdują swoje odzwierciedlenie w chuście, pagonach, wywijkach, getrach oraz w logo drużyny.

Umundurowanie obowiązujące w drużynie to koszula mundurowa, spódnica/spodenki mundurowe, odpowiedni pas, oraz rogatywka. 

 

5.Członkostwo w drużynie

Członkiem 13 Drużyny Starszoharcerskiej zostaje każda osoba dostarczająca zgodę na przynależność do drużyny oraz do Związku Harcerstwa Polskiego.

Każdy członek drużyny ma prawo po miesiącu działalności przystąpić do Próby Harcerskiej – która po pomyślnym jej przejściu zagwarantuje wiedzę i umiejętności pozwalające na dalszy harcerski rozwój danej osoby.

 

Członkostwo ustaje na skutek: braku aktywności, rezygnacji lub karnego wydalenia z drużyny. Karne wydalenie z drużyny może nastąpić gdy harcerka lub harcerz dopuszcza się drastycznego łamania prawa harcerskiego i nie stara się poprawić swojego zachowania. O karne wydalenie wnioskować może Rada Drużyny, decyzje podejmuje drużynowy.